مصاحبه آقای محسن دیانی با روزنامه تجارت ۲۷ بهمن ۱۳۹۸

  متن مصاحبه آقای محسن دیانی با روزنامه تجارت در لینک ذیل قابل رویت است.

 http://tejaratonline.ir/fa/publication/1793/25064

بالا