بازتابی (نیوتونی)

بازتابی (نیوتونی)

اساس کار اپتیک این تلسکوپ به بازتاب نور (انعکاس) است که این نوع تلسکوپ بنام نیوتونی، مخترع این تلسکوپ نیز مشهور است. 

تلسکوپ بازتابی از نعکاس نور به آینه مقعر (آینه شیئی) انتهای لوله تلسکوپ و بازتاب نور منعکس شده به چشمی در انتدای لوله تلسکوپ و ایجاد بزگنمایی می نماید. که بزرگنمایی آن از حاصل تقسیم فاصله کانونی آینه شیئی بر عدسی چشمی بدست می آید.   

بالا