ترکیبی(ماکستوف کاسگرین)

ترکیبی(ماکستوف کاسگرین)

یکی دیگر از انواع تلسکوپ کامار، تلسکوپهای ترکیبی از نوع، ماکستوف کاسگرین می باشد که نام آن از نامهای مخترعین آن مقتبس شده است و اساس آن ترکیب اپتیک شکستی و بازتابی می باشد. 

انتهای لوله کوتاه تلسکوپ آینه شیئی و عدسی چشمی داخل هم و در ابتدای لوله عدسی شیئی و آینه کوچک بازتابی تعبیه شده که با حرکت مسیر نور داخل لوله بصورت 2 بار رفت و برگشتی، فاصله کانونی بالاتری نسبت به انواع هم سایز بازتابی و شکستی دارد و البته طول لوله کوتاه تر و وضوح  بالاتر ... 

بالا