شکستی (گالیله ای)

شکستی (گالیله ای)

اساس کار اپتیک این تلسکوپ، شکست نور (انکسار) است که این نوع تلسکوپ بنام گلیله ای، مخترع این تلسکوپ نیز معروف است. 

تلسکوپ شکستی از یک عدسی شیئی (مرکب) در ابتدای لوله تلسکوپ و یک عدسی چشمی در انتهای لوله اصلی تشکیل شده است که بزرگنمایی این نوع تلسکوپ از تقسیم فاصله کانونی عدسی شیئی بر عدسی چشمی بدست می آید. 

بالا